Kom terug bij jezelf en geniet van natuurlijk leven in flow

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen.

1. Onder Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon die een opdracht tot het verrichten van activiteiten en/of het leveren van producten verstrekt.

2. Onder Lunara wordt in deze voorwaarden verstaan de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijn rechtsopvolger(s) en/of door hem aangewezen (rechts)personen.

3. Onder activiteiten worden in deze voorwaarden verstaan al hetgeen Lunara ten behoeve van de Opdrachtgever/klant ontwerpt, vervaardigt, levert, onderneemt, dan wel doet ontwerpen, vervaardigen, leveren of ondernemen, waaronder diagnostiek, begeleiding, training, coaching, healing, readings, professionalisering, advisering en ondersteunen van processen.

4. Onder offerte wordt in deze voorwaarden verstaan een, al dan niet voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, schriftelijke aanbieding van Lunara inhoudende een geheel vrijblijvende inschatting van de kosten verbonden aan de te verrichten activiteiten en/of te leveren producten.

5. Onder opdrachtbevestiging wordt in deze voorwaarden verstaan een schriftelijke bevestiging van de door de Opdrachtgever/klant aan Lunara verstrekte en door Lunara aanvaarde opdracht tot het verrichten van activiteiten en/of het leveren van producten.

6. Onder overeenkomst(en) wordt in deze voorwaarden verstaan alle overeenkomsten tussen Lunara en de Opdrachtgever/klant, niet beperkt tot de overeenkomsten van opdracht.

7. Onder producten worden in deze voorwaarden verstaan al hetgeen Lunara in opdracht van de Opdrachtgever/klant heeft verricht, ontwikkeld, geproduceerd en/of geleverd, daaronder begrepen teksten, ideeën, concepten, drukwerk, plannen, studiemateriaal et cetera.

8. Onder studiemateriaal wordt in deze voorwaarden verstaan al hetgeen ten behoeve van de opdracht tot het verrichten van activiteiten en/of het leveren van producten door Lunara aan de Opdrachtgever/klant ter beschikking is gesteld, waaronder begrepen doch niet beperkt tot artikelen, boeken, procesbeschrijvingen, draaiboeken, software en diagnostische instrumenten.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging en overeenkomst tussen Lunara en Opdrachtgever/klant waarop Lunara deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lunara, waarbij Lunara voor de uitvoering derden heeft betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor toekomstige medewerkers of mogelijke partners van Lunara.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Lunara en de Opdrachtgever/klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, kunnen slechts schriftelijk en in overleg worden overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten.

1. Alle offertes en aanbiedingen van Lunara zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, komen offertes steeds van rechtswege te vervallen bij gebreke van acceptatie van een offerte binnen de daarvoor geldende termijn en kan de Opdrachtgever/klant daarop in ieder geval géén beroep meer doen.

3. De in offertes opgenomen bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in Euro’s. Indien Lunara niet BTW-vrijgestelde activiteiten in opdracht van de Opdrachtgever verricht, dient de Opdrachtgever/klant tevens de hierover verschuldigde BTW aan Lunara te voldoen.

4. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst door Lunara van de door Lunara verstrekte en door Opdrachtgever/klant ondertekende offerte, dan wel doordat Lunara zijn activiteiten ten behoeve van de Opdrachtgever heeft aangevangen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lunara niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Inhoud en uitvoering overeenkomst.

1. Alle door Lunara te verrichten activiteiten en te leveren producten worden mede gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever/klant kenbaar gemaakte wensen en de door of namens hem verstrekte gegevens, materialen en bescheiden van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan.

2. Meerkosten, voortvloeiend uit na totstandkoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever/klant gewenste wijzigingen in- en/of aanvullingen op oorspronkelijk overeengekomen activiteiten en of producten, zullen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van prijzen die gelden ten tijde van de uitvoering respectievelijk levering van de betreffende activiteiten respectievelijk producten.

3. Lunara heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Lunara is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de Opdrachtgever/klant met betaling van een deel(op)levering in gebreke blijft, is Lunara gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet door hem is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de Opdrachtgever/klant te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.

5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Lunara een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

6. Indien de Opdrachtgever/klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Lunara gehouden is, dan is de Opdrachtgever/klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Lunara daardoor direct of indirect ontstaan.

7. De door Lunara opgegeven of bevestigde termijnen voor (op)levering gelden nimmer als fataal. Overschrijding daarvan geeft geen aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

1. Lunara is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

  • a. de Opdrachtgever/klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • b. de Opdrachtgever/klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • c. door vertraging van de zijde van de Opdrachtgever/klant niet langer van Lunara kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Lunara gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
  • d. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lunara kan worden gevergd, zoals bij ziekte;

2. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgeve/klant toerekenbaar is, is Lunara gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan:

  • a. ontbinding tot één maand voor de overeengekomen startdatum van de uitvoering van de overeengekomen activiteiten of leveringsdatum van het product: 50% van het factuurbedrag;
  • b. ontbinding binnen één maand voor de overeengekomen startdatum van de uitvoering van de overeengekomen activiteiten of leveringsdatum van het product: 100% van het factuurbedrag;
  • c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lunara op de Opdrachtgever/klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Lunara de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 6. Overmacht.

1. Lunara is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever/klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lunara geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lunara niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Lunara heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Lunara zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Lunara kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7. Intellectueel eigendom.

1. Lunara behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Lunara heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

2. Indien Lunara bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van door de Opdrachtgever/klant verstrekte zaken, teksten, ideeën, namen, ontwerpen, concepten, et cetera garandeert de Opdrachtgever/klant dat Lunara deze in het kader van de overeenkomst vrij mag gebruiken en verveelvoudigen ongeacht het medium van gebruik en de mate van verveelvoudiging en vrijwaart de Opdrachtgever/klant Lunara tegen alle aanspraken in verband met eventueel daarop rustende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.

3. Alle rechten, inclusief doch niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alle door Lunara respectievelijk de door deze ingeschakelde derden ontwikkelde, vervaardigde en/of geleverde producten en verrichte activiteiten blijven te allen tijde eigendom van Lunara dan wel van de door deze ingeschakelde derden en/of derde rechthebbenden.

4. Door Lunara ontwikkelde, vervaardigde en/of geleverde producten en verrichte activiteiten mogen niet, in welke vorm dan ook, door Lunara ingeschakelde derden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lunara. Alle rechten, inclusief doch niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten, blijven te allen tijde eigendom van Lunara.

5. Studiemateriaal dat door Lunara aan de Opdrachtgever/klant ter beschikking is gesteld mag niet, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lunara vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, gedistribueerd en/of tegen vergoeding beschikbaar gesteld worden aan derden.

6. Het is de Opdrachtgever/klant verboden wijzigingen of aanpassingen van welke aard dan ook aan te (doen of laten) brengen in het studiemateriaal, dat aan de Opdrachtgever door Lunara ter beschikking is gesteld.

7. Het is Opdrachtgever/klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de aan Opdrachtgever door of namens Lunara of door hem ingeschakelde derden geleverde, ter beschikking gestelde of ontwikkelde materialen, ontwerpen, databestanden, websites of programmatuur daarvan te verwijderen of te wijzigen.

8. Lunara behoudt zich het recht voor studiemateriaal zonder voorafgaande aankondiging te actualiseren, te wijzigen of te herzien.

9. Lunara garandeert niet dat het studiemateriaal volledig juist bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Lunara is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van het studiemateriaal, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van het studiemateriaal door virussen of het niet correct functioneren van het studiemateriaal.

10. In geval van overtreding door de Opdrachtgever/klant van één of meer bepalingen van dit artikel 7 verbeurt de Opdrachtgever aan Lunara een dadelijk, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare boete van € 100.000,-- (zegge: eenhonderdduizend Euro) per overtreding, vermeerderd met € 10.000,-- (zegge: tienduizend Euro) voor iedere dag dat een ingegane overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Lunara om staking van het onrechtmatig handelen te vorderen en onverminderd het recht van Lunara om naast de aldus verbeurde boete aanspraak te maken op integrale schadevergoeding.

11. In geval van overtreding van lid 4 van dit artikel door derden, verbeurt betrokken derde aan Lunara een dadelijk, zonder sommatie of gebrekestelling, opeisbare boete van € 100.000,-- (zegge eenhonderdduizend Euro) per overtreding, vermeerderd met € 10.000,-- (zegge: tienduizend Euro) voor elke dag dat ingegane overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Lunara om staking van onrechtmatig handelen te vorderen en onverminderd het recht van Lunara om naast de aldus verbeurde boete aanspraak te maken op integrale schadevergoeding.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.

1. Alle door Lunara in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Lunara totdat de Opdrachtgever/klant alle verplichtingen uit de met Lunara gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 3 van deze voorwaarden ten aanzien van het Studiemateriaal is, zolang de Opdrachtgever/klant niet integraal aan zijn (financiële) verplichtingen jegens Lunara heeft voldaan, de Opdrachtgever niet gerechtigd de Producten te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins te gebruiken, al dan niet in gewijzigde vorm of op welke wijze of voor welk doel dan ook en evenmin gerechtigd aan derden zodanig gebruik toe te staan.

3. De Opdrachtgever/klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Lunara veilig te stellen.

Artikel 9. Betalingen.

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Lunara aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Lunara aangegeven. Lunara is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Lunara is gerechtigd om voor de start van de uitvoering van de overeengekomen activiteiten of leveringsdatum van het product een deel van het totale factuurbedrag te factureren.

3. Indien de Opdrachtgever/klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever/klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Lunara heeft het recht de door Opdrachtgever/klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5. Indien de Opdrachtgever/klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Lunara echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10. Reclame.

1. Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen zeven dagen na factuurdatum bij Lunara te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever/klant ter zake vervallen.

2. Alle door de Opdrachtgeve/klantr beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen door Lunara of andere gebreken in de door hem geleverde producten dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, binnen zeven dagen nadat de Opdrachtgever/klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Lunara te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever/klant ter zake vervallen. De rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lunara zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.

3. Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever/klant niet op.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

1. Lunara is, behoudens opzet of grove schuld van zijn kant, niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die Opdrachtgever/klant, diens personeel of andere hulppersonen, of een derde mocht lijden en die is ontstaan bij of ten gevolge van de uitvoering van de overeengekomen opdracht door Lunara, waaronder begrepen - maar niet uitsluitend - het niet of niet behoorlijk functioneren van door Lunara geleverde producten dan wel het ondeugdelijk zijn van door Lunara geleverde producten, schade tengevolge van enig door Lunara verstrekt advies ten aanzien van geleverde zaken - waaronder uitdrukkelijk ontwikkelde campagnes - en diensten, alsmede schade tengevolge van niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering van zaken of adviezen.

2. In het geval dat rechtens zou worden vastgesteld dat Lunara ondanks het bepaalde in het vorige lid voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat zijn aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de hoogte van de voor hem bestaande verzekeringsdekking. Wanneer de verzekeraar de lopende aansprakelijkheidspolis jegens Lunara opzegt, is Lunara gerechtigd zijn werkzaamheden jegens de opdrachtgever op te schorten totdat een nieuwe aansprakelijkheidsdekking zal zijn verkregen. Lunara verplicht zich om zich in te spannen om op zo kort mogelijke termijn nieuwe aansprakelijkheidsdekking te verkrijgen.

3. Indien om welke reden dan ook geen verzekeringsdekking mocht bestaan, is de aansprakelijkheid van Lunara beperkt tot de waarde van de gezamenlijke facturen die door Lunara aan Opdrachtgever werden verzonden met betrekking tot het betreffende product tot het moment waarop het schade toebrengend evenement zich heeft voorgedaan.

4. Opdrachtgever vrijwaart Lunara tegen alle aanspraken van zijn hulppersonen, waaronder diens personeel of vertegenwoordigers, en/of derden, betreffende schade waarvoor Lunara jegens de Opdrachtgever aansprakelijkheid heeft uitgesloten en/of beperkt.

5. Onverminderd hetgeen in artikel 10 van deze algemene voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen Lunara, behalve die welke door Lunara is erkend, door het enkele verloop van twee maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

6. Lunara en Opdrachtgever zullen elkaar over en weer onverwijld op de hoogte stellen van iedere vordering, of dreigende vordering, of claim van derden, waarin aansprakelijkheid van Opdrachtgever en/of Lunara besloten ligt of kan liggen.

7. Het bepaalde in de leden 1-6 van dit artikel heeft betrekking op contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Artikel 12. Onvoorziene omstandigheden.

1. Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst tussen Lunara en de Opdrachtgever/klant omstandigheden ontstaan of bekend worden die Lunara bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Lunara zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet tijdig en/of volledig kan nakomen, treedt Lunara niet in verzuim en is hij gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.

2. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Lunara blijvend onmogelijk is, heeft hij het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door hem mogelijk wordt, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de Opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de tussen partijen gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat de Opdrachtgever deswege enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

3. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Lunara onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede - voor zover daaronder niet reeds begrepen - oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers (waaronder begrepen de leveranciers van brandstof, energie en water), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Lunara of zijn leveranciers.

Artikel 13. Geheimhouding.

Lunara en Opdrachtgever dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

1. Op alle door Lunara gesloten Overeenkomsten, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen in het kader van Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, tenzij Lunara ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever of een andere ingevolge de wet relatief bevoegde rechter.